Zamek Kazimierzowski w Ojcowie-jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej

3.Zamek Kazimierzowski - obiekt biletowany

Jaskinia Ciemna to druga udostępniona jaskinia na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Atrakcja ta chętnie odwiedzana jest przez turystów zwiedzających Ojców.  Wejście do Jaskini Ciemnej, położone jest 65 m nad dnem Doliny Prądnika. Jaskinia Ciemna, zwana często także Ojcowską, zaliczana jest do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Jaskinia ta stanowi fragment systemu podziemnych korytarzy i komór, o łącznej długości 230 m, na który składają się: dzisiejsza właściwa jaskinia, zamknięta żelazną kratą (209 m), tuż na prawo od niej Tunel, a za nim tzw. Ogrojec czyli rodzaj skalnego dziedzińca otoczonego z trzech stron skałami, który ku pd. przechodzi w tunel zwany Oborzyskiem Wielkim. Zasadnicza część Jaskini Ciemnej składa się z obszernej komory, przechodzącej dalej w zwężający się korytarz. Komora wstępna jest największa ze wszystkich znanych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jej długość wynosi prawie 90 m, szerokość ok20 m, a wysokość dochodzi miejscami do kilkunastu metrów.

W odległości ok. 30 m od wejścia, pod lewą ścianą jaskini, widać masywne stalagmity, z których jeden swym kształtem przypomina lwa. W stropie jaskini widoczne są koliste zagłębienia, tzw. kotły wirowe.

W 1787 r. Jaskinię Ciemną zwiedzał król Stanisław August Poniatowski przy okazji pobytu w Krakowie, Pieskowej Skale i Ojcowie

Historyczna atrakcja Ojcowa. Powstanie zamku historia oraz archeologia wiążą z działalnością fortyfikacyjną króla Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV w.  Jak wskazują źródła pisane, do budowy zamku najprawdopodobniej doszło między 1354 a 1370r.  Król nazwał zamek Ociec u Skały, upamiętniając w ten sposób tułaczkę swego ojca, Władysława Łokietka. Nazwa ta, podawana przez kroniki w różnej formie (Oczecz, Ocziec, Oszyec), przetrwała do dziś jako Ojców.

W średniowieczu ojcowski zamek należał do najwybitniejszych małopolskich dzieł architektonicznych.  Z dawnej budowli zamkowej pozostały do dziś tylko malownicze ruiny, na które składają się resztki murów obronnych i części mieszkalnych, wieża oraz brama wjazdowa. Z platformy widokowej nad ruinami zamku można obejrzeć ładną panoramę Doliny Prądnika.

Pustelnia bł. Salomei na Grodzisku-jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej, Zamku w Ojcowie
Skałą Rękawica powyżej Jaskini Ciemnej Zamek Kazimierzowski w Ojcowie-jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej i Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie

rezerwacja przewodnika : 

tel. 12 307 30 87       kom. 660 859 709

Atrakcje Ojcowskiego Parku Narodowego które warto zobaczyć podczas wycieczki:

Załóż wygodne buty, spakuj plecak, zadzwoń do nas i zapisz się na wycieczkę po Ojcowie.

Zobaczysz zabytki i muzea rozsiane po całej Dolinie Prądnika, piękną przyrodę: ściany skalne, fantazyjne ostańce, mroźne jaskinie i piękne widoki zapierające wszystkim dech  w piersiach.

Zapraszamy Cię do wyruszenia w podróż i wspólnego odkrywania pięknych zakątków Ojcowa  i Ojcowskiego Parku Narodowego.

Jaskimia Łokietka w Ojcowie -jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Ciemnej, Bramy Krakowskiej i Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie

1. Jaskinia Łokietka- obiekt biletowany

Zamek w Pieskowej Skale-jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej i Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie

4.Zamek Pieskowa Skała - obiekt biletowany


Historyczna atrakcja zlokalizowana w miejscowości Sułoszowa (około 8 km od Ojcowa). Zamek Pieskowa Skała, podobnie jak Kazimierzowski w Ojcowie, był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Pierwsza wzmianka o zamku w Pieskowej Skale pochodzi z 1315 r., jednakże wg Długosza powstanie zamku wiąże się z okresem panowania Kazimierza Wielkiego. W latach 60 XX w. urządzano tu czasowe wystawy poświęcone dziejom zamku, powstaniu styczniowemu i sztuce renesansu. W 1970 r. w odrestaurowanych komnatach i ponownie po remoncie obiektu przeprowadzonym w latach 2000 i 2005 otwarto stałą wystawę poświęconą przemianom stylowym w sztuce europejskiej od gotyku do dwudziestolecia międzywojennego. Muzeum jest oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu.    

5.Muzeum Przyrodnicze  OPN - obiekt biletowany

Muzeum Przyrodnicze Ojcowskiego Parku Narodowego-jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowa obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej i Zamku Kazimierzowskiego
Kaplica na Wodzie w Ojcowie Zamek Kazimierzowski w Ojcowie-jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej, Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie

7.Pustelnia bł. Salomei w Grodzisku

6.Kaplica na Wodzie


Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. Prof. Władysława Szafera, noszące imię światowej sławy botanika i inicjatora utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Muzeum będące ciekawą atrakcją turystyczną,  zlokalizowane jest w samym centrum Ojcowa nieopodal parkingu. Obecną stałą wystawę w tym budynku otwarto w 2010r. Prezentuje ona walory przyrodnicze Ojcowskiego Parku Narodowego z wybranymi elementami archeologii. Zasadniczą jej część stanowi sala z dioramą pokazując trzy główne dla Parku środowiska z wybranymi przedstawicielami roślin i zwierząt, tj. buczynę karpacką, zbiorowiska naskalne i łąkę w dnie doliny wraz z płynącym potokiem. Zwiedzający mają również możliwość obejrzenia stereoskopowych fotografii  grzybów, roślin naczyniowych, drzew i krzewów oraz owadów i innych bezkręgowców występujących na terenie Parku, makietę Doliny Prądnika, zrekonstruowane wnętrze jaskini, profile geologiczne i fotografie. Mała część wystawy jest poświęcona osobie profesora Władysława Szafera (1886-1970), inicjatora Ojcowskiego Parku Narodowego.  


Kolejną atrakcją w Ojcowie jest Kaplica „Na Wodzie” p.w. św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika) z 1901 r. Kaplica posadowiona jest w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Osobliwe usytuowanie obiektu ponad potokiem wiązało się wg miejscowej tradycji z zarządzeniem cara Mikołaja II, zabraniającym budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, wobec czego kaplicę zbudowano „na wodzie”. Budynek kaplicy, o drewnianej konstrukcji ma kształt krzyża długości 11 m, szerokości ok. 5 m. Kaplicę wieńczy ażurowa wieżyczka, gruntownie odnowiona w 1996 r. Znajdujący się w głównym ołtarzu obraz Matki Boskiej Wspomożenia został namalowany w 1901 r. przez jedną z kuracjuszek tutejszego uzdrowiska – Stefanię Cichocką z Warszawy.


Według jednej z hipotez, w Grodzisku znajdować się mają pozostałości znanego ze źródeł pisanych klasztoru sióstr Klarysek związanego z osobą bł. Salomei, siostry Bolesława Wstydliwego i wdowy po królu Halicza Kolomanie (zm. 1241), która w 1245 roku złożyła śluby zakonne i około roku 1260 wraz z innymi siostrami przeniosła się z Zawichostu do Grodziska. Cały zespół architektoniczno-rzeźbiarski zwany potocznie pustelnią bł. Salomei, składający się z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i bł. Salomei, domu prebendarza, domków modlitwy i pustelni. Całość otacza mur zbudowany z cegły i wapienia. Z drugiego muru, który tu kiedyś istniał, została tylko wolno stojąca bramka od strony zach., zaś na stoku od strony pd. resztki filarów.

Zamek Kazimierzowski i Park Zdrojowy w Ojcowie-jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej

8.Park Zdrojowy


Dawny Park Zdrojowy (zwany obecnie także Zamkowym), został założony w latach 80. XIX w. przez ówczesnego właściciela Ojcowa Jana Zawiszę, dla uzdrowiska w Ojcowie. Zajmuje płaskie dno Doliny Prądnika wraz z Górą Zamkową, która jest szczególnym elementem całego założenia, stanowi dlań dominantę kompozycyjną i równocześnie dzieli Park na część północną i południową. Obecnie Park Zamkowy obejmuje ok. 11 ha powierzchni. W części pd. zachowane zostały niektóre aleje i układ klombów pomiędzy dwoma głównymi budynkami „Pod Łokietkiem” i „Pod Kazimierzem”. Część pn. ma już zatarty układ alejek, zachowały się niektóre drzewa i trzy obiekty architektoniczne: dawne łazienki (obecnie kaplica „Na Wodzie”), glorietka nad źródłem św.Jana i kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej w skalnej niszy. 

Brama Krakowska w Ojcowie Zamek Kazimierzowski w Ojcowie-jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie

10.Skała Rękawica w masywie Skał Koronnych 

11.Igła Deotymy

9.Brama Krakowska


Skała Rękawica (zwana również Dłonią lub Pięciopalcówką) przypominająca swym kształtem ludzką rękę jest jedną z iglic w masywie  skał wapiennych, zwanych  Górą Koronną lub Skałami Koronnymi. Za nią w masywie Skał Koronnych znajduje się na wysokości 65 m nad dnem Doliny Prądnika Jaskinia Ciemna. Masyw Skał Koronnych  porasta interesująca roślinność murawowa i kserotermiczna. Do utrzymania tych zbiorowisk potrzebna jest tzw. ochrona czynna polegającą na świadomym i celowym stosowaniu niektórych zabiegów ochronnych we wtórnych zbiorowiskach roślinnych, a więc usuwanie odrostów i wprowadzanie wypasu owiec.

Igła Deotymy w Ojcowie ważny punkt wycieczki na mapie atracj Ojcowskiego Parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej i Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie

Za Panieńskimi Skałami, u wylotu wąwozu Wrześnik sterczy pojedyncza izolowana skałka o nazwie Igła Deotymy. Jej nazwa po-chodzi od pseudonimu znanej pisarki i poetki Jadwigi Łuszczewskiej, która będąc w Ojcowie w 1858 r. wg miejscowej tradycji miała przez krótki czas zamieszkiwać w willi „Pod Koroną”. Willa ta została pod koniec XIX w. przebudowana, uzyskując dzisiejszy wygląd. Na prawo od Igły Deotymy widać dużą grupę Skał Kawalerskich.

Maczuga Herkulesa obok Zamku Pieskowa Skała -jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej i Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie

12.Maczuga Herkulesa


Maczuga Herkulesa to obok Jaskini Łokietka największa atrakcja turystyczna      Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest najbardziej osobliwą skałką w Dolinie Prądnika, wyróżnia się w krajobrazie swą oryginalną, izolowaną formą i stanowi bodaj najpiękniejszy akcent krajobrazowy. Stoi na niewielkim spłaszczeniu nazywanym Fortepian.  Szczyt Maczugi znajduje się nieco poniżej poziomu wierzchowiny jurajskiej, a jej wysokość wynosi ok. 25 m.

Była kilkakrotnie zdobywana.  Wejście z lipca 1933r. dokonane przez Leona Witka z Katowic, zostało upamiętnione postawieniem metalowego krzyża o wysokości 2m.

Z tą osobliwą skałą związane są także legendy.

Jaskinia Ciemna na zielonym szlaku -jedna z atracji na mapie wycieczki do Ojcowskiego parku Narodowego obok Maczugi Herkulesa,Jaskini Łokietka, Bramy Krakowskiej i Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie

2.Jaskinia Ciemna - obiekt biletowany


Jaskinia Łokietka - główna atrakcja Ojcowa. Najliczniej odwiedzanym obiekt turystyczny Ojcowskiego Parku Narodowego. Leży około 130m nad dnem Doliny Prądnika. Jej długość wynosi 320m. Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz dwóch mniejszych, z których jedna znajduje się zaraz na początku Korytarza Głównego, a druga, zwana Kuchnią leży pomiędzy salą Rycerską a Sypialnią.  Jaskinia jest czynna w okresie połowy IV do XI.

Atrakcje Ojcowskiego Parku Narodowego

Odwiedź  nas

Pawilon na Postoju pod Zamkiem w Ojcowie

Ojców 32-045

Skontaktuj się z nami

przewodnicy@ojcow-wycieczki.pl

biuro@turystykaszkolna.eu

+48 660 859 709

+ 48 12 307 3087

Rezerwacja Przewodnika po Ojcowie Biuro Podróży VIVERE 12 307 30 87
Wycieczka po Ojcowie -Rezerwacja Przewodnika te. 12 307 30 87

Krakowska Brama jest osobliwą formą skalną u ujścia bocznej, suchej doliny, a jej nazwa wywodzi się podobno od średniowiecznego szlaku handlowego, który tędy przechodził do Krakowa.  Brama ta, wycięta w odpornym na wietrzenie wapieniu skalistym, stanowi najbardziej klasyczny przykład skalnych bram w okolicach Ojcowa. Wysokość jej bastionów dochodzi do ok. 15 m. Mają one zaokrąglone kształty wskutek erozji i wietrzenia, a ich dolne partie są podcięte. W Bramie są widoczne poziome powierzchnie uławicenia wapieni oraz płaszczyzny spękań pionowych. 

Atrakcje Ojcowskiego Parku Narodowego